Doelstellingen
Bestuur
Restauratoren
Beroepserkenning
Kennis en ervaring
Contacten
Vakkennis
Opleiding
Doelstellingen
Als vereniging biedt Het Restauratieconvergent aan restauratoren de mogelijkheid om eigen vaardigheden, inzichten en kennis, aan te vullen met de verworvenheden van vakgenoten. Het vakgebied van iedere restaurator is nauw verwant aan een of meerdere ambachten. Pas als grondig kennis is genomen van de relevante ambachtelijke technieken is het mogelijk om kwalitatief hoogwaardig restauratiewerk te realiseren.

Het te restaureren object is immers vaak uit een ambacht voortgekomen. Bij het uitoefenen van het restauratievak is het van groot belang dat ook de actuele ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied op de voet worden gevolgd.

Om tot een structurele uitwisseling te komen organiseert Het Restauratieconvergent iedere maand een atelierbijeenkomst. De leden komen dan samen om tal van zaken die betrekking hebben op de kennis over het restauratievak en de daarmee verbonden ambachten ook in een zo breed mogelijk perspectief met elkaar te delen en te vergelijken.

Daarnaast komen de meer specifieke onderwerpen aan de orde, die verband houden met het zelfstandig uitoefenen van het restauratievak in een eigen atelier. Een besloten opzet van de bijeenkomsten en de deelname van uitsluitend één vertegenwoordiging uit telkens een andere restauratiediscipline (soms twee duo-leden), schept de voorwaarde om in alle openheid van gedachten te wisselen. Er is immers geen hinder van directe concurrentie.

Het spiegelen van het inmiddels als restaurator opgebouwde vakmanschap aan dat van vakgenoten, lijdt op deze wijze tot verrassende en verrijkende inzichten.

Op 1 maart 1987 werd Het Restauratieconvergent opgericht met als doel:

1.Verkrijgen van beroepserkenning

Het specifieke restauratie-ambacht heeft een bredere inhoud dan de ambachten die eraan ten grondslag liggen.

2.Uitwisselen van kennis en ervaring


Zaken met betrekking tot de restauratie, zowel op het praktische als het ethische vlak, met vakgenoten delen.

3.Onderhouden van contacten

Contact leggen met personen die bij het restaureren en conserveren van cultuurhistorische objecten zijn betrokken.

4.Vergroten en doorgeven van vakkennis

Het ondersteunen van initiatieven van- en voor verschillende restauratie disciplines zoals een open-atelierdag, de restauratiebeurs, seminars, themadagen, en symposia.

5.Helpen vorm geven van een opleidingssysteem voor restauratoren

Stimuleren van een duurzame overdracht van praktische ervaringen en de bijbehorende kennis en inzichten.


DoelstellingenBestuurRestauratoren